Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Bestuur

Beleidsindicatoren

7

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

Eigen gegevens

7,3

De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2018

Eigen gegevens

7,3

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (incl. boventalligen)

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

Eigen gegevens

344,20

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2018

Eigen gegevens

11,58%

Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische vakkennis, die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten of inhuur van deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken.

Overhead

% van totale lasten

2018

Eigen gegevens

15,45%

De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de laten (exclusief toevoegingen aan reserves).