Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen

Het programma financiën en algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van het jaarverslag. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten.

Lasten

Begroot € 2.921.041
Gerealiseerd € 1.438.018
Afwijking € 1.483.023
ga terug