Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Bestuur

Intergemeentelijke samenwerking

Portefeuillehouder: Lieke Sievers, Wim Runderkamp

Doelen en ambities

De samenwerkingsverbanden waaraan Edam-Volendam deelneemt zijn divers. Er is sprake van veel bestuurlijke drukte. In allerlei samenwerkingsverbanden is sprake van een actuele dynamiek. Het college hanteert een aantal criteria bij haar positiebepaling. Ze willen hierbij een volwaardige rol vervullen, goede relaties met de buurgemeenten onderhouden, vroegtijdig geïnformeerd zijn en aan tafel te zitten, met zo weinig mogelijk bestuurlijke drukte en structuren.

Wat wilden we daarvoor doen

  • Uitvoering geven aan convenant met MRA         
  • Samenwerken in Zaanstreek-Waterland en de Vervoerregio   

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De wethouder van de gemeente Edam-Volendam is voorzitter van het Platform Economie en daarmee namens Zaanstreek-Waterland afgevaardigd naar de MRA. De verantwoordelijkheid en organisatie van Platform Economie MRA-Noord ligt bij Edam-Volendam.
Er is inmiddels sprake van intensieve samenwerking met de 8 regiogemeenten vanuit Edam-Volendam. Afspraken worden gemaakt over duurzaamheid, woningbouw, toerisme, economie, mobiliteit, kunst en cultuur, de regionale bestuurders hebben regelmatig overleg over actuele zaken.
In MRA-verband is gekeken naar de toegevoegde waarde van de samenwerking en onderzoek gedaan naar de speerpunten voor de periode tot 2022.Verder wordt op het gebied van veiligheid veel samengewerkt in de regio (o.a. driehoek, ontwikkelingen zorg en veiligheid).

ga terug