Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Een groot deel van het geïnvesteerd vermogen van de gemeente staat op, of ligt in de grond van het openbaar gebied. Een eigentijds zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang.
Een tweede wellicht nog belangrijker aspect is, dat de kwaliteit van het openbaar gebied door de inwoners vaak het meest intensief wordt beleefd. Daarom is het van belang dat in de diverse beleids- cq. onderhoudsplannen een kader wordt opgenomen voor het gewenste kwaliteitsniveau. In het merendeel van deze plannen is het gewenste kwaliteitsniveau niet aangegeven. Voor het vastleggen van kwaliteitsniveaus, bij toekomstig vast te stellen beleids- cq. onderhoudsplannen, zullen daar waar mogelijk de standaard kwaliteitsniveaus voor onderhoud openbare ruimte van de CROW worden gehanteerd. Deze zijn beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van het CROW. Aan dit kwaliteitsniveau kunnen dan inspecties en beheersmaatregelen worden getoetst. Ook kan worden bepaald of het door de raad vastgestelde niveau wordt gerealiseerd en gehandhaafd.

De kosten die gepaard gaan met het onderhoud aan kapitaalgoederen beslaan een belangrijk deel van het totale begrotingsbudget. Het is daarom van belang dat periodiek wordt gekeken naar de noodzaak en de timing van de geplande uitgaven in alle onderhoudsplannen. Dat kan betekenen dat in enig begrotingsjaar een geplande uitgave naar voren of naar achteren wordt geschoven, alles uiteraard binnen de verantwoorde technische en financiële kaders.

De kosten van het geplande onderhoud en vervangingen kunnen van jaar tot jaar natuurlijk behoorlijk verschillen. Om ervoor te zorgen dat deze verschillen geen grote verstoringen veroorzaken in de financiële huishouding worden de bestemde reserves gevoed met een jaarlijkse vaste toevoeging die is afgestemd op de dekking van de toekomstige plannen en de kapitaallasten van investeringen.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele onderhoudsplannen waarover onze gemeente beschikt, waarbij eveneens (mits aanwezig) is aangegeven wat het gewenste onderhoudsniveau is. Om de waarde van een onderhoudsplan actueel te houden wordt een plan in het vijfde jaar van zijn bestaan geactualiseerd.

Groep

Plan

Besluit

Actualisatie gewenst in

Onderhoudsniveau

Water

Baggeren

21-05-2015

2019

Niet vastgesteld

Bruggen

19-12-2013

2017

Redelijk (CROW B)

Havens

23-11-2006

2011

Niet vastgesteld

Schoeiingen en kademuren

19-02-2015

2019

Redelijk (CROW B)

Groen

Groenvoorzieningen

2018

Niet vastgesteld

Speelwerktuigen

2018

Niet vastgesteld

Accommodaties

Overige

Niet vastgesteld

Sport indoor

Niet vastgesteld

Sport inrichting

29-09-2011

2016

Niet vastgesteld

Sport outdoor

24-01-2013

2017

Niet vastgesteld

C.A.I.

16-03-2017

2021

Niet vastgesteld

Wegen

Beleidsplan

19-12-2013

2018

Matig (CROW C)

Verlichtingsplan

24-11-2016

2021

Niet vastgesteld

Riolering

Rioleringsplan

15-02-2018

2023

Op basis van schadebeelden

Overig

Afvalbeheer

15-12-2016

2021

Niet vastgesteld

ga terug