Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

WNT

WNT-VERANTWOORDING 2018 Gemeente Edam-Volendam

De WNT is van toepassing op de gemeente Edam-Volendam. Het voor de gemeente Edam-Volendam  toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,-. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling 2

bedragen x € 1

M.A.J.R. Hermans

H. van der Woude

M. Bekkenkamp

M. van Essen-de Boer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Secretaris a.i.

Griffier

Aanvang 3 en einde functievervulling in 2018

1/1 - 30/04

15/10 - 31/12

1/1 - 14/10

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 4

1,0

1,0

1,0

0,72

Dienstbetrekking? 5

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

                         38.220

                         21.680

                         82.928

                         60.010

Beloningen betaalbaar op termijn

                           5.699

                           3.587

                         14.101

                          9.839

Subtotaal

                         43.919

                         25.267

                         97.029

                         69.849

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 6

                         62.137

                         40.389

                       148.611

                       136.496

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen  7

                               -  

                                -  

                                -  

                               -  

Totaal bezoldiging

                        43.919

                        25.267

                        97.029

                       69.849

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

-

1/8 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte)

1,0

-

1,0

0,72

Dienstbetrekking? 5

ja

nee

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

                   132.677,00

 - 

                     37.062,00

                    61.192,00

Beloningen betaalbaar op termijn

                    15.833,00

 - 

                      5.268,00

                      9.131,00

Subtotaal

                   148.511,00

 - 

                     42.330,00

                    70.322,00

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 6

                   181.000,00

 - 

                     75.871,00

                  130.320,00

Totaal bezoldiging 2017

                   148.511,00

 - 

                     42.330,00

                    70.322,00

Toelichting bij foutherstel gegevens 2017. Over de periode augustus-december 2017 heeft mw. M. Bekkenkamp als directeur en 1ste loco secretaris de functie waargenomen van gemeentesecretaris M.A.J.R. Hermans. I.v.m. deze waarneming dient mw. Bekkenkamp voor de opgave WNT als Topfunctionaris te worden aangemerkt. De over 2017 niet opgenomen bezoldiging van Mw. M. Bekkenkamp bedraagt € 42.330 bij een individueel bezoldigingsmaximum over 2017 van € 75.871. Deze in de verantwoording over 2017 ontbrekende gegevens zijn overeenkomstig artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT opgenomen in de vergelijkende cijfers van de WNT-verantwoording van het huidige jaar. Dat een waarnemingssituatie ook meetelt voor de WNT-verantwoording was niet eerder bekend. Het foutherstel i.c. heeft niet geleid in een onverschuldigde betaling.  

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking  23   [indien van toepassing]

bedragen x € 1

M.A.J.R. Hermans

[NAAM 2]

[NAAM 3]

[NAAM …]

Functie(s) gedurende dienstverband

Gemeentesecretaris

[FUNCTIE]

[FUNCTIE]

[FUNCTIE]

Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2018

-

-

-

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband  24

                         50.000

                                -  

                                -  

                               -  

Individueel toepasselijk maximum 25

                         75.000

-/- Onverschuldigd deel

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

                         50.000

                                -  

                                -  

                               -  

Waarvan betaald in 2018

                         50.000

                                -  

                                -  

                               -  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t. / [INVULLEN]

N.v.t. / [INVULLEN]

N.v.t. / [INVULLEN]

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t. / [INVULLEN]

N.v.t. / [INVULLEN]

N.v.t. / [INVULLEN]

[opnemen indien van toepassing:]
Voorzover het onverschuldigde deel van elke hierboven vermelde uitkering reeds tot betaling is gekomen, is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘Overige vorderingen’ [OMSCHRIJVING VAN BALANSPOST AANPASSEN INDIEN NODIG].

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen 26. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

ga terug