Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Balans en toelichting

Bedragen * € 1.000

31-12-2018

31-12-2017

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

0

7

Subtotaal

0

7

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

71.171

67.145

Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

10.815

8.137

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

15.225

11.867

Subtotaal

97.210

87.150

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.034

1.034

Overige langlopende leningen

10.847

10.551

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

130

130

Subtotaal

12.011

11.715

Totaal vaste activa

109.221

98.872

Vlottende Activa

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-1.548

-2.114

Subtotaal

-1.548

-2.114

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

5.653

4.736

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0

9.141

Overige vorderingen

1.462

2.307

Subtotaal

7.115

16.184

Liquide middelen

Kassaldi

12

6

Banksaldi

13

616

Subtotaal

25

622

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

1.995

1.055

Subtotaal

1.995

1.055

Totaal Vlottende Activa

7.587

15.747

TOTAAL ACTIVA

116.808

114.619

Verliescompensatie VPB

330.912

0

Bedragen * € 1.000

31-12-2018

31-12-2017

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

22.756

23.688

Bestemmingsreserve

46.335

41.493

Nog te bestemmen resultaat

4.063

6.421

Subtotaal

73.155

71.601

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.117

3.051

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

8.961

8.309

Subtotaal

12.079

11.359

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen

15.827

17.738

Waarborgsommen

13

13

Subtotaal

15.840

17.751

Totaal Vaste Passiva

101.074

100.712

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Banksaldi

3.519

0

Overige schulden

7.840

9.661

Subtotaal

11.359

9.661

Overlopende passiva

Ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen

2.940

3.305

Overige overlopende passiva

1.436

940

Subtotaal

4.375

4.245

Totaal Vlottende Passiva

15.734

13.906

Gewaarborgde geldleningen

96.810

101.100

ga terug