Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Geachte leden van de gemeenteraad,

Geachte lezer,

Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat de gemeente Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig.

Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan de gemeente, maar dat ook nieuwe opgaven voor de toekomst in zich herbergt. Nieuwe opgaven voor zowel de inwoners als de gemeentelijke organisatie. Van leefbaarheid tot bedrijvigheid, van natuurontwikkeling tot stedelijke ontwikkeling en van kleinschaligheid tot regionale en internationale samenwerking.

Stappen vooruit
We zitten niet stil in onze mooie gemeente! Er zijn veel projecten en initiatieven waar, met als uitgangspunt onze vier kernwaarden (verbinden, leiderschap, wendbaar & vertrouwen), het afgelopen jaar hard aan is gewerkt. Denk aan de herinrichting Europaplein, de nieuwe Seinpaal, Broeckgouw, WSW in eigen beheer, de duurzaamheidsagenda, Werken op afspraak, Bouwspeelplaats, optimalisatie dienstverlening, LEF, Edam Vitaal, Hoogstraat, verduurzaming straatverlichting, WOZOCO, Afval scheiden, Bedrijvigheidsvisie, omgevingsvisie, etc. etc. Dit nog los van alle participatietrajecten en enquêtes die we dit jaar hebben georganiseerd om een nog een beter beeld te krijgen over, en daarmee aan te sluiten op, de wens van de inwoners van onze gemeente. En de veranderslag die intern bij de gemeentelijke organisatie is ingezet om de dienstverlening voor de inwoners nog verder te verbeteren. We zetten stappen vooruit, stoten soms onze neus, leren, maar staan klaar om de komende tijd de gezamenlijke kennis en kracht in te zetten voor allerlei lopende en nieuwe projecten.

Ondernemend en Betrokken
We willen betrouwbaar zijn en veel ambities uitvoeren. We willen meedenken en samen met inwoners en partners optrekken. We gaan zoveel mogelijk in gesprek, luisteren naar de wens van de inwoners en de raad en geven vervolgens open en eerlijk aan wat er mogelijk is, maar ook wat er niet kan.
Ook voor het komend jaar geldt: we moeten aan het werk! Samen. Dat is waar we voor staan en wat we op alle fronten willen uitstralen. Edam-Volendam is en blijft ‘Ondernemend en Betrokken’.

Met deze jaarstukken wordt naast een inhoudelijk beeld ook een financieel beeld geschetst. Een vergelijking kan worden gemaakt van afwijkingen tussen geraamde bedragen en werkelijke uitgaven en inkomsten. Om een beeld te geven op het (beleids-)informatieniveau van de raad is per programma een overzicht gegeven van de grootste financiële afwijkingen in elk programma.

Naast het feit dat we voor het overgrote deel op koers liggen met de uitvoering van de programma’s, is samenhang en balans aangebracht tussen inhoudelijke voornemens en financiële gevolgen. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 4.063.325, waarbij nog geen rekening is gehouden met toevoeging aan reserves zoals bijvoorbeeld de winstneming in de Broeckgouw (€ 1,8 mln.) Naar verwachting zal een positief resultaat van ± € 2 mln.  toegevoegd kunnen worden aan de Algemene Reserve.  Voor een nadere analyse verwijzen wij u naar de analyses bij de verschillende programma’s. Vanaf 29 april heeft de controle plaatsgevonden op de jaarstukken 2018 door de accountant. De definitieve versie van de jaarstukken wordt gepresenteerd in de raad van 4 juli as.

Het positieve resultaat in het jaar 2018 wordt voor het overgrote gedeelte veroorzaakt door:

  • tussentijdse winstneming met betrekking tot de Broeckgouw
  • minder kosten baggeren, veroorzaakt door  het feit dat er in de watergangen minder bagger stond dan werd verwacht.
  • Incidentele teruggaaf Baanstede over meerdere jaren in verband met beëindiging werkzaamheden
  • meer algemene uitkering als gevolg van correcties over oudere jaren

Hoogachtend,

Het College van Burgemeester en Wethouders

Baten Gerealiseerd

€ -77.820.131

Afwijking € -1.410.335

Lasten Gerealiseerd

€ 76.268.383

Afwijking € -3.530.154

Gerealiseerd € -342.631
Afwijking € -237.610
Gerealiseerd € 14.229.941
Afwijking € 1.132.292
Gerealiseerd € -693.626
Afwijking € 121.210
Gerealiseerd € 4.836.469
Afwijking € 66
Gerealiseerd € -10.042.238
Afwijking € -3.245.101
Gerealiseerd € 10.163.029
Afwijking € 1.577.797
Gerealiseerd € -9.828.032
Afwijking € 2.813.817
Gerealiseerd € 14.554.886
Afwijking € -3.485.196
Gerealiseerd € -7.985.329
Afwijking € -227.471
Gerealiseerd € 31.046.040
Afwijking € -1.272.090
Gerealiseerd € -48.928.275
Afwijking € -635.180
Gerealiseerd € 1.438.018
Afwijking € -1.483.023