Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Baten en lasten per taakveld

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Bijgestelde begroting

Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

TV0.1

Bestuur

-1.736

12

-1.725

-1.848

53

-1.795

TV0.10

Mutaties reserves

-10.928

14.317

3.389

-10.739

13.250

2.512

TV0.2

Burgerzaken

-1.015

688

-327

-1.097

676

-421

TV0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-826

661

-165

-791

846

55

TV0.4

Overhead

-11.997

93

-11.904

-12.885

312

-12.574

TV0.5

Treasury

-313

269

-44

-269

309

40

TV0.61

OZB Woningen

-149

3.896

3.746

-141

3.862

3.720

TV0.62

OZB niet-Woningen

-28

1.922

1.893

-21

1.954

1.933

TV0.63

Parkeerbelasting

0

45

45

0

100

100

TV0.64

Belastingen overig

-218

167

-50

-192

193

1

TV0.7

Algemene uitkering Gemeentefonds

0

41.271

41.271

0

41.425

41.425

TV0.8

Overige baten en lasten

-44

77

33

-357

463

105

TV0.9

VPB Vennootschapsbelasting

-150

0

-150

5

0

5

TV1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.628

109

-2.519

-2.522

0

-2.522

TV1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.086

18

-1.068

-1.075

17

-1.057

TV2.1

Verkeer en vervoer

-4.503

154

-4.350

-4.425

254

-4.171

TV2.2

Parkeren

-277

0

-277

-153

0

-153

TV2.3

Recreatieve havens

-3

38

35

-4

39

35

TV2.4

Economische haven en waterwegen

-1.254

110

-1.145

-584

133

-451

TV3.1

Economische ontwikkeling

-148

0

-148

-182

0

-182

TV3.3

Bedrijvenloker en bedrijfsregelingen

-62

116

54

-57

116

60

TV3.4

Economische promotie

-187

586

398

-164

631

466

TV4.1

Openbaar basisonderwijs

-229

25

-204

-205

23

-182

TV4.2

Onderwijshuisvesting

-1.386

57

-1.329

-1.377

56

-1.321

TV4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.096

197

-899

-1.093

203

-891

TV5.1

Sportbeleid en activering

-560

0

-560

-504

0

-504

TV5.2

Sportaccommodaties

-3.285

1.379

-1.906

-3.112

1.412

-1.701

TV5.3

Cultuur

-240

0

-240

-223

0

-223

TV5.4

Musea

-163

15

-148

-153

15

-138

TV5.5

Cultureel erfgoed

-184

9

-175

-163

4

-159

TV5.6

Media

-687

19

-668

-686

18

-668

TV5.7

Openbaar groen en recreatie

-3.176

418

-2.758

-2.954

358

-2.596

TV6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.408

639

-2.769

-3.570

626

-2.944

TV6.2

Wijkteams

-1.252

0

-1.252

-1.102

0

-1.102

TV6.3

Inkomensregelingen

-5.486

4.633

-853

-5.260

4.708

-552

TV6.4

Begeleide participatie

-2.750

197

-2.553

-1.845

225

-1.620

TV6.5

Arbeidsparticipatie

-488

0

-488

-479

0

-479

TV6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-831

12

-820

-897

30

-866

TV6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-3.382

250

-3.132

-3.163

309

-2.854

TV6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.326

0

-4.326

-4.819

0

-4.819

TV6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-237

40

-197

-242

65

-177

TV6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-400

0

-400

-399

0

-399

TV7.1

Volksgezondheid

-1.322

0

-1.322

-1.253

0

-1.253

TV7.2

Riolering

-4.609

5.980

1.371

-2.022

3.139

1.117

TV7.3

Afval

-3.587

4.185

598

-3.841

4.047

206

TV7.4

Mileubeheer

-597

0

-597

-529

0

-529

TV7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-228

207

-21

-184

206

22

TV8.1

Ruimtelijke ordening

-1.377

1.625

249

-1.094

1.671

577

TV8.2

Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.)

-5.127

5.582

455

-7.166

8.379

1.213

TV8.3

Wonen en bouwen

-1.230

711

-519

-1.170

943

-228

Totaal taakvelden incl. mutaties reserves

-89.196

90.726

1.530

-87.007

91.070

4.063

ga terug