Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

EMU-saldo

Bedragen * € 1.000

Berekening EMU-saldo

2018

Exploitatiesaldo voor t/o reserves

1.552

Afschrijvingslasten exploitatie

4.551

Bruto dotaties voorzieningen

1.278

Investeringen

16.074

Baten derden niet in exploitatie

30

Desinvesteringen vaste activa

1.147

Aankoop bouwgronden

5.715

Baten bouwgrondexploitatie

6.509

Lasten voorzieningen derden

165

Verkoop van effecten

Berekende EMU-saldo

-6.887

ga terug