Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

Jaarrekening

Bijgestelde begroting

Realisatie

Omschrijving

2017

2018

2018

Te ontvangen dividend

-69

-269

-309

OZB Woningen

-3.810

-3.896

-3.862

OZB niet-woningen

-1.874

-1.922

-1.954

Invordering overige belastingen

-30

-15

-33

Hondenbelasting

-125

-119

-127

Precariobelasting

-33

-33

-32

Toeristenbelasting

-553

-586

-631

Algemene uitkering

-38.999

-31.457

-41.425

Deelfonds Sociaal Domein

0

-9.815

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-45.493

-48.110

-48.373

ga terug