Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Financieel resultaat

Financieel beeld overall

In de bijgestelde begroting 2018 werd rekening gehouden met een overschot van 1.530K. De uiteindelijke realisatie 2018 komt uit op 4.063K positief. De grootste afwijkingen met de begroting zijn:

  • Winstneming Broeckgouw               860K
  • Hoger opbrengst omgevingsvergunningen         323K
  • Opheffing Baanstede/implementatie stichting Werkplus   887K
  • Bijstelling Algemene uitkering vanuit oudere jaren      150K

In de Programmaverantwoording onder de tab Financiën, zijn in korte verklaringen de verschillen binnen de programma's op hoofdlijnen beschreven. Dit in lijn met het afgesproken beleid.

Technisch was het niet mogelijk om onderstaand het resultaat over het jaar 2017 in de tabel weer te geven. Het resultaat over het jaar 2017 was 6.421 en is in het financieel systeem dat is gekoppeld aan LIAS verdeeld, waardoor deze niet is te zien.

Om te kunnen vergelijken met voorgaande jaarrekening zou bij lasten:
- 87.238
en bij Totaal:
+ 6.421 moeten staan.

Bedragen * € 1.000

Overall resultaat

Jaarrekening 2017

Prim. begroting 2018

Bijgestelde begroting 2018

Realisatie 2018

Afwijking

Lasten

-93.659

-91.659

-89.196

-87.007

2.189

Baten

93.659

91.418

90.726

91.070

344

Totaal

-241

1.530

4.063

2.533

Onderstaand wordt het resultaat per programma gepresenteerd.

Technisch was het niet mogelijk om onderstaand het resultaat over het jaar 2017 in de tabel weer te geven. Het resultaat over het jaar 2017 was 6.421 en is in het financieel systeem dat is gekoppeld aan LIAS verdeeld, waardoor deze niet is te zien.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Jaarrekening 2017

Prim. begroting 2018

Bijgestelde begroting 2018

Realisatie 2018

Afwijking

Programma 1 Bestuur

Lasten

-12.938

-13.389

-13.158

-14.290

-1.132

Baten

477

363

615

766

151

Saldo

-12.461

-13.025

-12.543

-13.524

-981

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Lasten

-4.230

-4.458

-4.945

-4.945

0

Baten

760

903

815

694

-121

Saldo

-3.470

-3.556

-4.130

-4.252

-121

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Lasten

-13.453

-17.820

-8.685

-10.263

-1.578

Baten

17.035

15.730

9.347

12.295

2.948

Saldo

3.582

-2.091

662

2.032

1.370

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Lasten

-14.428

-20.018

-20.859

-17.374

3.485

Baten

9.509

15.318

14.938

11.838

-3.100

Saldo

-4.919

-4.699

-5.921

-5.536

386

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Lasten

-29.849

-33.399

-36.839

-35.397

1.442

Baten

7.616

9.676

12.266

12.170

-96

Saldo

-22.234

-23.723

-24.573

-23.227

1.346

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsm

Lasten

-18.762

-2.575

-4.710

-4.737

-28

Baten

58.263

49.428

52.746

53.307

561

Saldo

39.501

46.853

48.036

48.570

534

Totaal

-241

1.530

4.063

2.533

Bovenstaand zijn in de kolom van de Jaarrekening 2017 de reserves gecumuleerd onder programma 6 en is de verdeling van het resultaat (+6.421) toegevoegd aan de reserves, technisch gezien was het niet mogelijk dit anders te presenteren.

ga terug