Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Lokale heffingen

Algemeen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.
Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. Rechten (of retributies) zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.

Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn verkregen. Ten opzichte van 2017 zijn de totale inkomsten uit de lokale heffingen in 2018 met € 541 toegenomen. Dit betreft extra inkomsten uit leges omgevingsvergunningen, afvalstoffenheffing, rioolheffing eigenaren, onroerendezaakbelastingen en toeristenbelasting. Met ingang van 2018 wordt tevens een parkeerbelasting geheven van de bussen/touringcars op het parkeerterrein Parallelweg.

Bedragen * € 1.000

Belastingsoort

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Leges andere vergunningen

 22

 18

 16

Leges verklaring goed gedrag

 18

 21

 17

Leges burgerlijke stand

 59

 50

 57

Leges baliewerkzaamheden/BRP

 6

 6

 7

Leges naturalisatie

 25

 8

 12

Leges reisdocumenten

 430

 430

 395

Leges rijbewijzen

 181

 168

 187

Leges omgevingsvergunningen

 777

 709

 941

Leges parkeerontheffingen

 47

 45

 48

Bruggeld

 -

 -

 -

Havengeld

 100

 91

 114

Marktgeld

 41

 36

 39

Afvalstoffenheffing

 3.446

 3.561

3.580

Reinigingsrechten

 146

 142

 152

Rioolheffing eigenaren niet-woningen

 321

308

312

Rioolheffing eigenaren woningen

 2.699

 2.756

 2.747

Rioolheffingen gebruikers

 68

 71

 73

Leges invalidenparkeerkaarten

 8

 4

 7

Grafrechten incl. algemeen onderhoud

 113

 97

 95

Grafrechten afkoop algemeen onderhoud

 49

 35

 34

OZB eigenaren woningen

 3.810

 3.896

 3.862

OZB eigenaren niet-woningen

 1.078

 1.922

 1.954

OZB gebruikers niet-woningen

 796

 -

 -

Hondenbelasting

 125

 119

 127

Precariobelasting

 33

 33

 32

Toeristenbelasting

553

586

631

Parkeerbelasting

 -

-

52

Totaal

 14.951

15.113

 15.492

Het merendeel van de lokale inkomsten in 2018 bestaat uit de onroerendezaakbelastingen (38%), reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) (24%) en rioolheffing eigenaren (20%).

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding van € 74.000. Het werkelijk kwijtgescholden bedrag bedraagt € 83.437.     

ga terug