Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Reserves

Nr

Reserve

Begin stand

Resultaat bestemming

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eind stand

95000

Algemene reserve

23.688

1.147

1.097

3.175

22.756

95010

Best.res. Grondexploitatie

1.453

352

1.101

95030

Best.res. Onderhoud bruggen

718

240

238

721

95040

Best.res. Automatisering

496

60

36

521

95050

Best.res. Onderh. Inrichting organisatie

139

139

95060

Best.res. Frictiekos regionalisering Brw

95070

Best.res. Dorpshart Volendam

1.215

1.215

95080

Best.res. 3e ontsluitingsweg Broeckgouw

3.975

3.975

95090

Best.res. Onderhoud gemeente-eigendommen

2.188

921

181

2.928

95100

Best.res. Stads/dorpsvernieuwing

76

7

70

95110

Best.res. Uitvoering baggerwerken

1.053

1.046

107

1.992

95120

Best.res. Afkoop onderhoud graven

95130

Best.res. Kinderopvang/Peuterspeelzaalw

95140

Best.res. Verkiezingen

95150

Best.res. Huisvesting sporthallen/zalen

408

71

43

435

95160

Best.res. Inrichting sporthallen/zalen

265

80

204

141

95170

Best.res. Bijzondere sportdoeleinden

95190

Best.res. Onderhoud buitensportaccomd

1.068

830

57

1.841

95200

Best.res. Individueel Loopbaanbudget

206

206

95210

Best.res. Frictie algemene reorganisatie

95230

Best.res. CAI

380

75

62

393

95240

Best.res. Onderwijshuisvesting

1.142

1.414

1.558

998

95250

Best.res. Fiscale controle/ondersteuning

7

20

27

95260

Best.res. Aanloopkosten brandweerposten

109

109

95270

Best.res. Tractie

1.494

253

235

1.511

95280

Best.res. Gemeentelijke Huisvesting

1.928

293

3

2.219

95290

Best.res. Volkshuisvestingdoeleinden

383

383

95300

Best.res. Vaststellingsovereenkomst

796

17

69

744

95310

Best.res. Wegenbeheersplan

1.984

1.348

1.005

2.327

95320

Best.res. Renovatie zwembad Waterdam

331

1.864

140

2.056

95330

Best.res. Sociaal-Domein

4.442

150

635

3.956

95340

Best.res. Drugsbestrijding/Verslavingsbe

95360

Best.res. Transitiekosten Baanstede

602

89

513

95370

Best.res. Buitengebied

37

37

95380

Best.res. Zorgfonds

95390

Best.res. Verbouwing kantine buitendiens

271

271

95410

Best.res. Afvalstoffen

455

455

95420

Best.res. WMO

95430

Best.res. Verlichting

95440

Best.res. Onderzoek verbindingsweg

64

64

95460

Best.res. Rekenkamer commissie

35

35

95470

Best.res. Beschoeiing/walmuren

687

70

38

719

95480

Best.res. Onderhoud Havens E-V

576

40

64

553

95490

Best.res. Structuurfonds

95500

Best.res. Groenvoorzieningen

35

35

95520

Best.res. Elektronische dienstverlening

14

8

6

95540

Best.res. Verbouwing Brwkazerne Volendam

95550

Best.res. Bovenplanse voorzieningen

140

140

95560

Best.res. Digitalisering B&W proces

95570

Best.res. Dijkversterking

778

1

776

95580

Best.res. MAVO terrein Julianaweg

95590

Best.res. Amateuristische kunstbeoefenin

95600

Best.res. Sportaccommodatiefonds

2.418

27

160

2.285

95610

Best.res. Rechtspositie politieke ambtsd

76

76

95620

Best.res. Jeugd en Gezin

245

32

213

95640

Best.res. Bouw Stadion FC Volendam

216

30

185

95650

Best.res. Toerisme

95670

Best.res. Speelwerktuigen

771

39

74

735

95730

Best.res. Elektronisch Kinddossier

95750

Best.res. Budgetoverheveling 2009

343

433

716

776

716

95760

Best.res. Risicofonds Wijksteunpunt

46

46

95770

Best.res. Toeristisch Centrum Volendam

993

53

940

95780

Best.res. Jeugdgezondheidszorg GGD

85

10

75

95790

Best.res. Verbouwing Haven 154-156

144

7

137

95810

Best.res. PX

301

10

110

201

95820

Best.res. Verplaatsen Markt Volendam

36

6

30

95850

Best.res. Ontwikkeling geb Harlingenlaan

1.557

100

3

1.654

95860

Best.res. Bovenwijkse voorzieningen

1.035

716

1.751

95870

Best.res. Risico Maria Goretti

500

500

95880

Best. res Huisvesting 't Nest

193

193

96200

Best.res. Informatiebeleidsplan 12-16

41

41

96210

Best.res. Multifunctionele accomm Oosth

5.118

126

4.992

96220

Best.res. Amortisatie gebouwen MFA

339

339

96250

Best.res. Infrastructuur omgeving MFA

168

168

96260

Best.res. Sportvzn Oosthuizen

334

334

96270

Best.res. Sportvzn Kwadijk

326

326

96280

Best.res. Vitalisering Dorpskernen

83

10

73

96290

Best.res. Recreatieve voorzieningen

138

138

96300

Best.res. Parkeervoorzieningen

121

121

96310

Best.res. Stuctuur- en Bestemmingsplan

Totaal

65.182

6.421

10.739

13.250

69.092

Hieronder volgt een toelichting op de reserves met een saldo groter dan € 1.000.000.

95010 grondexploitatie
Deze bestemde reserve heeft als doel de risico's af te dekken die ontstaan bij het voeren van een actief grondbeleid. De reserve vormt de financiële buffer voor grondexploitatiecomplexen die met een nadelig saldo afgesloten zullen worden. De reserve wordt gevoed uit positief afgesloten grondexploitatiecomplexen. De bestemmingsreserve grondexploitatie is te beschouwen als een bestemmingsreserve met een algemeen karakter. Zij dient om risico´s van de te ontwikkelen bouwlocaties af te dekken, die voortkomen uit een actief grondbeleid, voor zover deze niet zijn afgedekt door een voorziening.

95080 3 e ontsluitingsweg
Deze bestemde reserve is gevormd om de kosten van de 3e ontsluitingsweg te kunnen dekken. Deze werkzaamheden omvatten de aanlegkosten van de weg, de aansluiting op de kruising N244/N247 en diverse verkeersmaatregelen en aansluitingen op het bestaande wegennet in Edam-Volendam.

95090 Gemeentelijke eigendommen
Deze reserve is aangelegd ter dekking van de jaarlijkse kapitaal- en exploitatielasten, voortvloeiende uit de renovatie en onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Hiervoor is een Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen opgezet.
Hierin zijn niet betrokken de overdekte sportaccommodaties en de onderwijshuisvesting. Daarvoor zijn afzonderlijke reserves.

95110 Baggerwerken
Onze gemeente beschikt over een relatief groot aantal waterwegen (en havens) voor de afvoer van (regen)water, afvalwater en transport van personen en goederen middels vaartuigen. Het is van groot belang dat de diepte van deze waterwegen op een verantwoord niveau blijft. Ten eerste ter voorkoming van het vastlopen van vaartuigen, ten tweede ter waarborging van het tijdig kunnen afvoeren van hemelwater ter voorkoming van wateroverlast en tenslotte ter waarborging van een goede waterkwaliteit ten gunste van een optimaal natuurlijk waterleven en een optimale volksgezondheid. Met het oog op deze belangen heeft de gemeenteraad besloten dat jaarlijks voldoende dekkingsmiddelen beschikbaar moeten zijn om de noodzakelijke baggerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daartoe is de bestemde reserve Uitvoering Baggerwerken gevormd.

95190 Onderhoud buitensportaccommodaties
Onze gemeente beschikt over uitgebreide buitensportaccommodaties, die zeer intensief worden gebruikt. Het is dan ook van groot belang dat ook aan het onderhoud van de sportterreinen voldoende aandacht wordt besteed. In dit kader zijn door de gemeente een onderhoudsplan, alsmede vervangingsschema’s voor onderhoudsmiddelen en –gereedschappen samengesteld. Net als bij andere gemeentelijke onderhoudsplannen is ook aan het onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties een bestemde reserve verbonden waaruit de kapitaallasten worden bestreden die voortvloeien uit de geprojecteerde investeringen.

95270 Tractie
Voor het adequaat kunnen uitvoeren van het takenpakket van de afdeling Ruimtelijk Beheer en ook andere afdelingen is een substantiële hoeveelheid tractiematerieel benodigd waarvoor een vervangingsschema op basis van geraamde vervangingswaarden beschikbaar is. Middels de methodiek van het tractiefonds en de bestemde reserve tractie (toevoegingen en onttrekkingen) heeft vervanging van tractiematerieel geen gevolgen voor het saldo onvoorzien.

95280 Gemeentelijke huisvesting
Deze reserve is gevormd uit een samenvoeging van de bestemde reserves Onderzoek locatie Gem. Huisvesting (095.530) en Gem. Huisvestingsfonds (095.700). Het doel van deze reserve is om de verhuizing naar een nieuw huis van de gemeente mogelijk te maken. Kosten van onderzoek en kapitaallasten aangaande de bouw van een nieuw huis van de gemeente kunnen deels gedekt worden middels een onttrekking uit deze reserve.

95310 Wegenbeheersplan
Deze reserve is aangelegd ter dekking van de lasten die voortvloeien uit het geïntegreerde wegenbeheersplannen van de twee oude gemeenten aangevuld met tussentijds genomen raadsbesluiten tot aanpassing. In 2017 is het hele wegennet van de gemeente geïnspecteerd. De inspecties zullen om de 2 jaar plaats vinden.

95320 Renovatie Waterdam
Deze reserve is gevormd ter dekking van de kosten van de renovatie van zwembad De Waterdam, welke in fasen wordt uitgevoerd. De renovatie van het zwembad wordt naar verwachting als onderdeel van de het project Seinpaal in 2018/2019 afgerond.
Daarna zal de reserve worden ingezet als dekkingsmiddel voor de kapitaallasten en exploitatielasten zoals die voort gaan komen uit het nog vast te stellen meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor zwembad de Waterdam.

95330 Sociaal Domein
Veel zorg en inspanning ging in 2015 uit aan naar de drie decentralisaties in het Sociaal Domein. Deze taken en budgetten (inclusief de kortingen hierop) zijn per 1 januari 2015 naar de gemeenten
overgegaan en moesten worden vormgegeven. Deze reserve is gevormd om tegenvallers in de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein op te vangen en voor het verder vormgeven/uitrollen van nieuw beleid.

95600 Sportaccommodaties
Deze reserve is gevormd om de kapitaallasten te kunnen dekken van een tweetal grote investeringen die betrekking hebben op sportaccommodaties. Deze twee investeringen zijn de uitbreiding van de Opperdam met een 2e zaal en de aanleg van een nieuwe 400 meter kunststofbaan plus bijbehorende renovatie van het complex van AV Edam.

95850 Ontwikkeling gebied Harlingenlaan
Deze bestemde reserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van het investeringsbudget Nieuwbouw Seinpaal.

95860 Bovenwijkse voorzieningen
In de grondexploitatie Broeckgouw wordt een bedrag van € 10 per m² doorberekend aan de koper van grond. Dit bedrag is bedoeld om bovenwijkse voorzieningen van te betalen. Dit zijn voorzieningen die buiten het gebied van de grondexploitatie liggen, maar die wel worden veroorzaakt door die grondexploitatie. Het betreft hier investeringen in de asfaltering van de Mgr. C. Veermanlaan, de Julianaweg/Schoklandstraat, de bijdrage die we als gemeente aan de provincie betalen voor de verbreding van de N244 en de realisatie van de 3e ontsluitingsweg. De opbrengst wordt middels winstbestemming gestort in de bestemde reserve bovenwijkse voorzieningen.

96210 MFA Oosthuizen
Deze bestemde reserve is gevormd om de afschrijvingslasten te dekken van het investeringsbudget Nieuwbouw MFA Oosthuizen.

ga terug