Jaarrekening 2018 Edam-Volendam

Financiering

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's onder andere door middel van de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de informatie die direct betrekking heeft op de aankoop van gronden en uitvoering van grote werken/prioriteiten etc. De kwaliteit van de treasuryfunctie is sterk afhankelijk van de informatie welke wordt aangeleverd door de verschillende afdelingen over de planning van hun activiteiten en de financiële gevolgen.

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. De gemeente Edam-Volendam stelt zelf geen rentevisie op maar zal aan de hand van rentevisies van gerenommeerde financiële instellingen haar beleid bepalen.

De ontwikkelingen van de economie op mondiaal niveau hebben invloed op de rentestanden. Het bestuur van de ECB (centrale bank van de EU) heeft de maandelijkse opkoop van staatsleningen, bedoeld om de banken in Europa meer lucht te geven, beëindigd. De ECB acht de economie van de EU sterk genoeg om zonder dit hulpmiddel verder te gaan. De centrale bank herhaalde verder tot zeker na de zomer van 2019 vast te houden aan de huidige zeer lage rentetarieven van rond de nul procent. Het is de verwachting dat de rente daarna licht zal oplopen.

De historisch lage rentestanden hebben veel invloed op de rente die de banken vergoeden over de uitstaande tegoeden op de rekening-courant, de termijndeposito’s en natuurlijk ook op de rentetarieven voor leningen. In het geval van de gemeente Edam-Volendam was de lage rentestand de afgelopen jaren ongunstig. De lage rentestand maakt  het gunstiger om nieuwe leningen(schulden) aan te trekken en minder gunstig om veel liquide middelen in kas te houden. De gemeente had in 2018 gemiddeld € 2,8 mln. aan uitstaande middelen in rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren). Door de lage rentestand heeft de gemeente hiervoor geen vergoeding ontvangen.

In het laatste kwartaal van 2018 is het saldo van de rekening-courant negatief geworden. Door grote projecten zoals bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe Seinpaal en de renovatie van het zwembad de Waterdam was er veel geld nodig. Het structurele negatieve saldo van de rekening-courant heeft er toe geleid dat er begin 2019 een nieuwe langlopende geldlening van € 5,5 mln. is afgesloten bij de BNG. De lening heeft een looptijd van 20 jaar tegen een rentepercentage van 1,268%.

ga terug